polityka prywatności

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że:

I. Administratorem danych osobowych pacjentów Instytutu Diabetologii jest Instytut Diabetologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-736, ul. Żegańska 46A.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą Pacjent może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Instytut Diabetologii Sp. z o.o. ul. Żegańska 46A. 04-736 Warszawa lub przez e-mail: iod@instytutdiabetologii.pl

II. Podane przez pacjentów Instytutu Diabetologii dane osobowe przetwarzane są w celu:

objęcia opieką medyczną

 obsługi ewentualnych reklamacji

przekazywania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych

archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia

III. Pacjentom Instytutu Diabetologii przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo wycofania zgody

prawo dostępu do danych osobowych

prawo żądania sprostowania danych osobowych

prawo żądania usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Instytutu Diabetologii  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjenci mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Instytut Diabetologii przesłał ich dane do innego administratora. Jednakże zrobione to zostanie tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Instytutem Diabetologii lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Instytutu Diabetologii na adres podany wyżej.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

Tytuł zawierający treść: „Dane osobowe - wniosek - <fraza wskazująca czego dotyczy wniosek>”,

Treść wniosku.

Podmiot obsługujący wniosek – Instytut Diabetologii lub inspektor danych osobowych,  zastrzega sobie prawo do:

bezpośredniego kontaktu z osobą wnioskującą w celu weryfikacji i/lub uszczegółowienia wniosku

weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej

odrzucenia wniosku, w uzasadnionych, zgodnych z regulacjami prawnymi,  przypadkach

Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej może być zrealizowane poprzez dokonanie przez nią, przed pracownikiem wyznaczonym do obsługi wniosku, jednej (lub wielu) z następujących czynności:

okazanie, w siedzibie administratora, dokumentu tożsamości

podanie przez wnioskującego treści danych, jakie znajdują się w zbiorze administratora danych, i które jednoznacznie potwierdzają tożsamość osoby weryfikowanej

przesłanie do administratora wniosku/ wiadomości elektronicznej podpisanej prawidłowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskującego.

IV. Pacjentom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Podczas wizyty na stronie internetowej Instytutu Diabetologii, automatycznie rejestrowane mogą być dane dotyczące Państwa aktywności  m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z serwerami Instytutu Diabetologii  jest zaszyfrowana.  Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Instytutu Diabetologii i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Strona internetowa Instytutu Diabetologii  może wykorzystywać mechanizm „cookies” („ciasteczka”), który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

VI. Instytut Diabetologii Sp. z o.o. będzie przekazywać dane osobowe pacjentów:

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez samego pacjenta.

Instytut Diabetologii Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Z wyrazami szacunku,

 Instytut Diabetologii Sp. z o.o.

 

 

 

kontakt

04-736 Warszawa - Międzylesie

ul. Żegańska 46A

e-mail: instytut.diabetologii@instytutdiabetologii.pl

tel./fax: 22 616 44 74

tel. +48 505 795 484

 

godziny otwarcia

poniedziałek:

wtorek:

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

 

 

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 08:00-18:00

 08:00-18:00

 08:00-16:00

 zamknięte

 zamknięte